I wish I understood – żałuję, że nie rozumiem | Angielski z Werwą!

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

WISH + PAST SIMPLE – wyrażanie życzeń dla teraźniejszości i przyszłości
I wish I understood… – chciałbym rozumieć / żałuję, że nie rozumiem

-> prezetacja
✓She wishes she were a doctor.
Chciałaby być lekarzem. Żałuje, że nie jest lekarzem.

✓He wishes he didn’t work in a factory.
Chciałby nie pracować w fabryce.
Żałuje, że pracuje w fabryce.

✓Do you wish you lived in Australia?
Chciałbyś mieszkać w Australii?
Żałujesz, że nie mieszkasz w Australii?

-> błędy
Peter żałuje, że nie jest wyższy.
X Peter wishes she isn’t taller.
✓ Peter wishes he were taller.

-> przetłumacz
✓Chciałby być lepszym artystą. Żałuje, że nie jest lepszym artystą.
He wishes he were a better artist.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading