Category: mowa zależna

Mowa zależna (reported speech lub indirect speech) to wielkim skrócie „narzędzie” gramatyczne, przy pomocy którego przytoczymy czyjąś wypowiedź. Aby sprawnie posługiwać się reported speech, należy najpierw poznać budowę poszczególnych czasów gramatycznych.