regardless of sth – bez względu na…

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka:

regardless of sth
bez względu na coś, niezależnie od czegoś

-> prezentacja
✓I know she’ll stand by me, regardless of the situation.
Wiem, że będzie mnie wspierać, niezależnie od sytuacji.

✓They kept working on the project, regardless of the outcome.
Kontynuowali pracę nad projektem, niezależnie od wyniku.

✓He understood me, regardless of which language I spoke.
Rozumiał mnie bez względu na to, w którym języku mówiłem.

✓They attended school regardless of weather conditions.
Chodzili do szkoły bez względu na warunki pogodowe.

-> przetłumacz
✓Możesz ubiegać się o wizę, bez względu na swoją narodowość.
You may apply for a visa, regardless of your nationality.

✓Wydrukujemy więcej kopii, bez względu na koszt.
We’ll print more copies, regardless of the cost.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.