should have told them | czasowniki modalne

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

MODAL VERBS IN THE PAST – SPECULATING ABOUT THE PAST
he should have told them
– powinien był im powiedzieć

-> prezentacja
✓He should have warned us beforehand.
Powinien nas ostrzec zawczasu.

✓You shouldn’t have dressed like that.
Nie powinieneś tak się wtedy ubrać.

✓They should have gone to Malta for their honeymoon.
Powinni byli pojechać na Maltę w swoją podróż poślubną.

-> błędy
Powinien był zabrać kamerę.
X He should has taken a camera.
✓ He should have taken a camera.

-> przetłumacz zdanie
✓Powinniśmy się spotkać w bardziej dyskretnym miejscu.
We should have met in a more discrete place.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading