spend time doing sth – spędzać czas…

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

spend time doing sth – spędzać czas na robieniu czegoś

-> prezentacja
✓The area is delightful but we spend too much time commuting to work.
Ta okolica jest piękna, ale spędzamy zbyt dużo czasu dojeżdżając do pracy.

✓Are you aware of how much time you spend browsing social media?
Czy jesteś świadomy jak dużo czasu spędzasz na przeglądaniu portali społecznościowych?

✓I’d like to spend more time listening to my favorite artist.
Chciałbym spędzać więcej czasu na słuchaniu mojego ulubionego artysty.

-> błędy
Spędzasz za dużo czasu na oglądaniu filmów.
X You spend too much time on watching movies.
✓ You spend too much time watching movies.

-> przetłumacz zdanie
✓Golenie brody zajmuje mi zwykle mniej czasu.
I usually spend less time shaving my beard.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading