tricky pronunciation – podchwytliwa wymowa

👉 Czy wiesz jak wypowiedzieć te słowa?
pray /preɪ/ – modlić się
prayer /prer/ – modlitwa

clean /kliːn/ – czyścić
cleanse /klenz/ – oczyszczać, przemywać
cleanliness /ˈklenlinəs/ – czystość

Iceland /ˈaɪslənd/ – Islandia
island /ˈaɪlənd/ – wyspa

glass /ɡlæs/ – szkło
bass /beɪs/ – bas (np. gitara basowa)

though /ðoʊ/ – chociaż
through /θruː/ – przez (np. przez okno)

comb /koʊm/ – czesać się
bomb /bɑːm/ – bomba
tomb /tuːm/ – grobowiec

dough /doʊ/ – ciasto (surowe)
cough /kɒːf/ – kaszel

face /feɪs/ – twarz
surface /ˈsɜːrfɪs/ – powierzchnia

ear /ɪər/ – ucho
earn /ɜːrn/ – zarabiać

dull /dʌl/ – nudny
bull /bʊl/ – byk

lord /lɔːrd/ – władca
word /wɜːrd/ – słowo

worth /wɜːrθ/ – wartość
wharf /wɔːrf/ – nabrzeże, przystań

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading