chances are, fat chance – język potoczny

zapis treści odcnika
fat chance – nie ma szans
chances are… – prawdopodobnie…

-> prezentacja
✓When you finally have the time and money to go travel around the world, chances are you are too old for that.
Gdy wreszcie masz czas i pieniądze, aby podróżować po świecie, prawdopodobnie jesteś na to już za stary.

✓”Do you think I’ll pass the exam without preparation?” “Fat chance!”
“Myślisz, że zdam ten egzamin bez przygotowania?” “Nie ma szans!”

✓Chances are we’ll meet one day. You never know!
Prawdopodobnie kiedyś się spotkamy. Nigdy nie wiadomo!

✓There’s fat chance of you winning the competition!
Nie ma szans, że wygrasz te zawody!

✓Chances are it was made in the Philippines.
Wszystko wskazuje na to, że to zostało wyprodukowane na Filipinach.

-> przetłumacz
✓”Sądzisz, że dostanie ten kontrakt?” “Marne szanse!”
“Do you think he’ll get the contract?” “Fat chance!”

✓Wygląda na to, że przetrwają w tych warunkach.
Chances are they’ll survive in these conditions.

You may also like...