państwo i społeczeństwo – matura rozszerzona (#1/2)

Pod linkiem do materiału audio-wideo znajduje się lista słów i wyrażeń użytych w filmiku:

destitution
nędza, ubóstwo

equal opportunities
równe szanse

ethnic prejudice
uprzedzenia na tle etnicznym

be economical with the truth
nie mówić całej prawdy (określenie humorystyczne)

embezzlement
defraudacja (przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub majątku)

favouritism (BrE)
favoritism
kumoterstwo

food poverty
ubóstwo żywnościowe

illiteracy
analfabetyzm

lack of transparency
brak przejrzystości

live from hand to mouth
klepać biedę

sleep rough
spać pod gołym niebem

red tape
biurokracja

adopt the constitution
przyjąć konstytucję

amendment to the constitution
poprawka do konstytucji

legislative power/legislature
władza ustawodawcza

pass new laws
uchwalać nowe ustawy

administer the country
rządzić krajem

chancellor
kanclerz

executive power
władza wykonawcza

Cabinet, daj flage BrE
rząd

chamber
izba

the Home Office daj flage BrE
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

the Foreign Office daj flage BrE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

attorney general
prokurator peneralny

defendant
oskarżony, pozwany

judiciary power
władza sądownicza

jury
ława pzysięgłych

prosecution
oskarżenie

prosecutor
prokurator

reach a verdict
wydać wyrok

resolve disputes
rozstrzygać spory

testify
zeznawać

the Constitutional Tribunal
Trybunał Konstytucyjny

the Supreme Court
Sąd Najwyższy

exile
wygnanie

benefactor
dobroczyńca

philanthropist
filantrop

abstain from voting
powstrzymywać się od głosowania

abstention
powstrzymanie się od głosu

aide
bliski współpracownik ważnej osoby (np. polityka)

blow over
przycichnąć

bring about
spowodować

casting vote
decydujący głos

come into force
wejść w życie

come to a head
osiągnąć punkt krytyczny

come to light
wyjść na jaw

constituency
okręg wyborczy

constituent
wyborca (z danego regionu)

cast a ballot
oddać głos

cover sth up
zatuszować coś

eligible to vote
uprawniony do głosowania

floating voter
niezdecydowany wyborca

form a cabinet
utworzyć rząd

forthcoming elections
nadchodzące wybory

high treason
zdrada stanu

impeachment
postawienie w stan oskarżenia

landslide victory
przytłaczające zwycięstwo w wyborach

win sb over
pozyskać kogoś, przekonać

polling station
lokal wyborczy

preliminary election
prawybory – “wybory wstępne, decydujące, w ramach poszczególnych ugrupowań politycznych, o wysunięciu kandydatów w wyborach właściwych (…)” – źródło: PWN

put sth forward
wystąpić z czymś, zaproponować coś

run for office
kandydować na urząd

serve a term
odbyć kadencję

step down
złożyć rezygnację ze stanowiska

take the floor
zabrać głos

vote with one’s feet
rezygnować z czegoś, oscentacyjnie wychodzić

austerity measures
działania oszczędnościowe

come out of recession
wyjść z kryzysu

economic downturn
spowolnienie gospodarcze

intelligence service
służby wywiadowcze

mayor
burmistrz

opinion poll
badanie opinii publicznej

hold an election
organizować wybory

trade union
związek zawodowy

economize
oszczędzać

You may also like...