be in one’s element | idiom #51

be in one’s element – być w swoim żywiole

-> prezentacja
✓Field trips are the best part of my job – I’m in my element here.
Wycieczki terenowe są najlepszą częścią mojej pracy – tutaj jestem w swoim żywiole.

✓I loved the time I spent on a movie set. From the very first day I was in my element.
Uwielbiałem spędzać czas na planie filmowym. Byłem w swoim żywiole od pierwszego dnia.

✓Let’s say the baseball uniform fit him, but he certainly wasn’t in his element.
Powiedzmy, że strój bejsbolowy na niego pasował, ale z pewnością nie był w swoim żywiole.

✓Some people are in their element when they’re in solitude and take comfort in the silence.
Niektórzy ludzie są w swoim żywiole, gdy są w samotności i znajdują ukojenie w ciszy.

✓Just look at her. She’s doing what she loves. She’s in her element now.
Tylko spójrz na nią. Robi to, co kocha. Teraz jest w swoim żywiole.

-> przetłumacz
✓Jest w swoim żywiole, gdy przyjeżdża jej wielka rodzina.
She’s in her element when her big family arrives.

✓Po raz pierwszy w swoim życiu Jakub był naprawdę w swoim żywiole.
For the first time in his life, Jacob was truly in his element.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading