matura rozszerzona – nauka i technika

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów prezentowanych w materiale.

Lista słów i wyrażeń znajdujących się w odcinku:

circumference
/sərˈkʌmfərəns/
obwód

fraction
ułamek zwykły

environmentalist
/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/
ekolog

gene therapist
/dʒiːn ˈθerəpɪst/
osoba zajmująca się terapią genową

statistician
/ˌstætəˈstɪʃən/
statystyk

multiplication
/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən/
mnożenie

division
dzielenie

subtraction
/səbˈtrækʃən/
odejmowanie

addition
dodawanie

wormhole
/ˈwɜːrmhoʊl/
tunel czasoprzestzeenny

velocity
/vəˈlɑːsəti/
prędkość

elementary particle
cząstka elementarna

calcium
/ˈkælsiəm/
wapń

chemical compound
/ˈkemɪkəl ˈkɑːmpaʊnd/
zwiazek chemiczny

chemical formula
związek chemiczny

molecule
/ˈmɑːlɪkjuːl/
cząsteczka

nitrogen
/ˈnaɪtrədʒən/
azot

periodic table
/ˌpɪriˈɑːdɪk ˈteɪbəl/
układ okresowy (pierwiastków)

solution
roztwór

test tube
/test tuːb/ AmE
/test tʃuːb/ BrE
probówka

archaeological site
stanowisko archeologiczne

excavations
/ˌekskəˈveɪʃənz/
wykopaliska

boosted dose
wzmocniona dawka

contagious germs
/kənˈteɪdʒəs dʒɜːrmz/
drobnoustroje chorobotwórcze

fatal/terminal diseases
choroby śmiertelne

reproduction
rozmnażanie

biased question
/ˈbaɪəst ˈkwestʃən/
stronnicze pytanie

qualitative research
/ˈkwɑːləteɪtɪv ˈriːsɜːrtʃ/
/ˈkwɒlətətɪv rɪˈsɜːtʃ/
badania jakościowe

quantitative research
/ˈkwɑːntəteɪtɪv ˈriːsɜːrtʃ/
/ˈkwɒntətətɪv rɪˈsɜːtʃ/
badania ilościowe

reject an assertion
/ rɪˈdʒekt ən əˈsɜːrʃən/
odrzucić twierdzenie

hypothetical assumption
hipotetyczne założenie

occurence of startling species
/əˈkɜːrəns əv ˈstɑːrtlɪŋ ˈspiːʃiːz/
występowanie zadziwiających gatunków

scientifically proven
/ˌsaɪənˈtɪfɪkli ˈpruːvən/
udowodniony naukowo

collaborate with sb on a project
współpracować z kimś nad projektem

debunk a myth
/ˌdiːˈbʌŋk ə mɪθ/
obalić mit

familiarize oneself with new features
zapoznać się z nowymi funkcjami

reverse the aging process
odwrócić proces starzenia się

cog /kɑːɡ/ – trybik, kółko zębate
be a cog in the machine
być tylko pionkiem (trybikiem w maszynie)

wavelength /ˈweɪvleŋθ/ – długość fali
be on the same wavelength with sb
nadawać z kimś na tych samych falach (dobrze się rozumieć)

be up and running
pracować na pełnych obrotach, ponownie działać

bells and whistles
bajery, niepotrzebnie gadżety

fuse – /fjuːz/ – bezpiecznik, lont
blow a fuse
wpaść w szał

as bright as a button
bardzo mądry, pełen energii

it’s not rocket science
to żadna filozofia

necessity is the mother of invention
potrzeba matką wynalazków

push sb’s buttons
drażnić kogoś, prowokować

reinvent the wheel
marnować czas na coś, co zostało już zrobione

run out of steam
opaść z sił, stracić motywację

groundbreaking therapy
przełomowa terapia

nuclear fission
/ˈnuːkliər ˈfɪʃən/
rozszczepienie jądra atomu

waterwheel
koło wodne

key in a nine-character password
wprowadzić dziewięcioliterowe hasło

peripherals
/pəˈrɪfərəlz/
urządenia peryferyjne (np. drukarka)

predictive text feature
/prɪˈdɪktɪv tekst ˈfiːtʃər/
funkcja przewidywania tekstu

spreadsheet
/ˈspredʃiːt/
arkusz kalkulacyjny (np. w Excelu)

dispose of sth
pozbyć się czegoś

earth, earthing
uziemienie

extension cord (AmE)
extension lead (BrE)
przedłużacz

power pack
zasilacz sieciowy

wind up a grandfather clock
nakręcać zegar wahadłowy

disclose confidential information
ujawniać poufne informacje

phishing
/ˈfɪʃɪŋ/
wyłudzanie danych

safety precautions
/ˈseɪfti prɪˈkɒːʃənz/
środki bezpieczeństwa

blurry image
rozmazany obraz

the battery went dead
bateria padła

blank screen
pusty ekran

bounce back
odbić się (gdy wysłana wiadomośc e-mail wraca do nadawcy)

cracked screen
pęknięty ekran

blow a fuse
spalić bezpiecznik

power surge
/paʊər sɜːrdʒ/
przepięcie

lengthen life expectancy
wydłużać przewidywaną długość życia

sharpen some skills
doskonalić pewne umiejętności

technological advancement
postęp technologiczny

scientific journal
czasopismo naukowe

patent an invention
/’pætənt ən ɪnˈvenʃən/ AmE
/ˈpeɪtənt ən ɪnˈvenʃən/ BrE
opatentować wynalazek

undertake research
podjąć badania

mould
/moʊld/
pleśń

oxidize
/ˈɑːksədaɪz/
utleniać

digital native
cyfrowy tubylec (osoba urodzona w erze cyfrowej)

the light came on
światło zapaliło się

hover
/ˈhɑːvər/
unosić się w powietrzu

a lift-off
start np. statku kosmicznego

acceptance speech
wystąpienie przy przyjęciu nagrody

coin a term
ukuć termin (wymyślić)

collaborate with sb
współpracować z kimś

credit sb with integrity
przypisywać komuś uczciwość

gain recognition
zdobyć uznanie

marine reptile
/məˈriːn ˈreptaɪl/
gad morski

talk sb into sth
namówić kogoś do czegoś

moped
/ˈmoʊped/ -> /ed/ !
skuter

go in for classical music
lubić muzykę klasyczną

receive a mention
zostać wyróżnionym

top-of-the-range product
produkt najwyższej klasy

wind sb up
drażnić kogoś, irytować

biodiversity
/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːrsəti/
zróżnicowanie biologiczne

chopping board
deska do krojenia

grow in number
zwiększać swoją liczebność

irritant
/ˈɪrɪtənt/
czynnik drażniący (np. głośny samolot)

pathogen
/ˈpæθədʒən/
patogen, czynnik chorobotwórczy

saliva
/səˈlaɪvə/
ślina

sanitizer
/ˈsænɪtaɪzər/
płyn dezynfekujący

comprise 60% of the population
stanowić 60% populacji

account for one’s absence
wyjaśniać swoją nieobecność

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading