świat przyrody #1/2 – matura rozszerzona

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów występujących w materiale.

Słownictwo rozszerzone, świat przyrody:

persistent precipitation
/pər’sɪstənt prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/
długotrwałe opady

dry spell
susza

patchy fog
lokalne zamglenia

gust of wind
podmuch wiatru

black ice
gołoledź (warstwa lodu na drodze)

baking hot
upalny

bitterly cold
/ˈbɪtərli koʊld/
przejmująco zimny

icicle
/ˈaɪsɪkəl/
sopel lodu

haze
/heɪz/
lekka mgiełka

the wind is picking up
wiatr wzmaga się

a storm is brewing
zanosi się na burzę

the storm tapered off
/ðə stɔːrm ˈteɪpərd ɒːf/
burza ucichła

raging winds
/ˈreɪdʒɪŋ wɪndz/
szalejące wiatry

sweltering day
/ˈsweltərɪŋ deɪ/
parny dzień

rapid thaw
/ˈræpɪd θɑː/
szybka odwilż

torrential rain
/tɔːˈrenʃəl reɪn/
ulewny deszcz

scattered showers
/ˈskætərd ˈʃaʊərz/
miejscowe opady

spring equinox
/sprɪŋ ˈekwənɑːks/ AmE
/sprɪŋ ˈiːkwɪnɑːks/ BrE
równonoc wiosenna

the Tropic of Cancer
/ˈtrɑːpɪk əv ‘kænsər/
Zwrotnik Raka

the Tropic of Capricorn
/ˈtrɑːpɪk əv ˈkæprɪkɔːrn/
Zwrotnik Koziorożca

subtropical climate
klimat podzwrotnikowy

temperate climate
/ˈtempərət ˈklaɪmət/
klimat umiarkowany

solstice
/ˈsɑːlstɪs/
przesilenie zimowe/letnie

marine climate
/məˈriːn ˈklaɪmət/
klimat morski

birch
/bɜːtʃ/
brzoza

fir
/fɜːr/
jodła

lime
/laɪm/
lipa

poplar
/ˈpɑːplər/
topola

amphibian
/æmˈfɪbiən/
płaz

freshwater fish
ryby słodkowodne

marsupial
/mɑːrˈsuːpiəl/
torbacz

mare
/mer/
klacz

stallion
/ˈstæljən/
ogier

a pedigree dog
rasowy pies

European bison
/jʊrəˈpiːən ‘baɪsən/
żubr

magpie
/ˈmæɡpaɪ/
sroka

lynx
/lɪŋks/
ryś

porcupine
/ˈpɔːrkjəpaɪn/
jeżozwierz

roe deer
/roʊ dɪər/
jeleń, sarna

raven
/ˈreɪvən/
kruk

bumblebee
/ˈbʌmbəlˌbiː/
trzmiel

cockroach
/ˈkɑːkroʊtʃ/
karaluch

lice /laɪs/ – wszy
louse
/laʊs/
wesz

tick
kleszcz

woodworm
/ˈwʊdwɜːrm/
kornik

wolf cub
/wʊlf kʌb/
młode wilka

foal
/foʊl/
źrebię

litter
miot, młode

shoal of fish
/ʃoʊl əv fɪʃ/
ławica ryb

flock of geese
stado gęsi

pack of wolves
wataha wilków

herd of cattle
stado bydła

dorsal fin
/ˈdɔːrsəl fɪn/
płetwa grzbietowa

fang
/fæŋ/
kieł

deer hide
skóra jelenia

muzzle
/ˈmʌzəl/
pysk

tentacle
/ˈtentɪkəl/
macka

incubate eggs
/ˈɪŋkjəbeɪt egz/
wysiadywać jajka

pollinate flowers
zapylać kwiaty

look like something the cat dragged in
wyglądać jak siedem nieszczęść, jak strach na wróble

the straw that broke the camel’s back
kropla przepełniająca czarę goryczy

crow /kroʊ/ – wrona
as the crow flies
w linii prostej

let sleeping dogs lie
nie wywołuj wilka z lasu

like a bull in a china shop
jak słoń w składzie porcelany

feel like a fish out of water
czuć się nieswojo

till the cows go home
w nieskończoność

estuary
/’estʃueri/
ujście rzeki (estuarium)

latitude
/ˈlætɪtuːd/
szerokość geograficzna

longitude
/ˈlɑːndʒɪtuːd/
długość geograficzna

prairie
/ˈpreri/
preria

rugged terrain
/ˈrʌɡɪd təˈreɪn/
nierówny teren

precipice
/ˈpresəpɪs/
przepaść, urwisko

the Bering Strait
/ðə ˌbeərɪŋ ˈstreɪt/
Cieśnina Beringa

swamp
/swɑːmp/
bagno

high tide
przypływ

low tide
odpływ

endemic species
/enˈdemɪk ˈspi:ʃiːz/
gatunek endemiczny (występujący na konkretnym obszarze)

oil refinery
/ɔɪl rɪˈfaɪnəri/
rafineria ropy naftowej

hydroelectric power plant
elektrownia wodna

disposable containers
pojemniki jednorazowe

fell trees
ścinać drzewa

fly-tipping
wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych

landfill site
składowisko odpadów

poaching
/poʊtʃɪŋ/
kłusownictwo

conservationist
/ˌkɑːnsəˈveɪʃənɪst/
ekolog

pose a major threat to the ecosystem
stanowić poważne zagrożenie dla ekosystemu

sewage treat‧ment
/’suːɪdʒ ˈtriːtmənt/
oczyszczanie ścieków

sewage works
/’suːɪdʒ wɜːrks/
oczyszczalania ścieków

conserve energy
oszczędzać energię

redress natural balance
/rɪˈdres ˈnætʃərəl ˈbæləns/
przywrócić naturalną równowagę

oil well fire
pożar szybu naftowego

chemical spillage
/ˈkemɪkəl ˈspɪlɪdʒ/
wyciek chemikaliów

on the brink of extinction
bliski wyginięcia

oil slick
plama ropy

calamity
/kəˈlæməti/
katastrofa, klęska

displace inhabitants
wysiedlać mieszkańców

dormant volcano
uśpiony wulkan

lunar phases
fazy księżyca

solar eclipse
zaćmienie słońca

manned spacecraft
załogowy statek kosmiczny

lunar rover
/ˈluːnər ˈroʊvər/
łazik księżycowy

space debris
/speɪs dəˈbriː/
kosmiczne śmieci

drought
/draʊt/
susza
draught /dræft/ – przeciąg

animals on the loose
zwierzęta na wolności

release into the wild
wypuścić na wolność

agile predator
/ˈædʒəl ˈpredətər/ AmE
/ˈædʒaɪl ˈpredətə/ BrE
zwinny drapieżnik

whiteout
/ˈwaɪtaʊt/
śnieżyca, zamieć

devastating scene
druzgocący widok

cavern
/ˈkævərn/
jaskinia

thriving population
rozwijająca się populacja

be in bloom/blossom
kwitnąć

clover/shamrock
/ˈkloʊvər/, /’ʃæmrɑːk/
koniczyna

coniferous trees
/kəˈnɪfərəs triːz/
drzewa iglaste

deciduous trees
/dɪˈsɪdʒuəs triːz/
drzewa liściaste

nettle
/ˈnetəl/
pokrzywa

reed
/riːd/
trzcina

shed leaves for winter
zrzucać liście na zimę

shrubs
/ʃrʌbz/
krzewy

wilt
/wɪlt/
więdnąć

dandelion
/ˈdændəlaɪən/
mlecz

lilac
/ˈlaɪlək/
bez

fern
paproć

heather
/’heðər/
wrzos

lily of the valley
konwalia

snowdrop
/ˈsnoʊdrɑːp/
przebiśnieg

pansy
/ˈpænzi/
bratek

carnation
/kɑːrˈneɪʃən/
goździk
complexion /kəmˈplekʃən/ – karnacja

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading