serve someone right | idiom #63

serve someone right – mieć za swoje, doigrać się

-> prezentacja
✓”Hey, he hit me!” “Serves you right! You were unkind to him.”
„Hej, on mnie uderzył!” – „Dobrze ci tak. Byłeś dla niego niemiły”.

✓Serves you right, you shouldn’t have told anyone about their plans.
Masz za swoje, nie powinieneś był mówić nikomu o ich planach.

✓She had a small accident in the playground. Serves her right for showing off to her cousins.
Miała mały wypadek na placu zabaw. Ma nauczkę za popisywanie się przed kuzynkami.

✓Don’t try to defend him. He cheated on his wife. Serves him right.
Nie próbuj go bronić. Zdradził swoją żonę. Dobrze mu tak.

✓Serves you right for talking about my friends like that!
Masz nauczkę za wyrażanie się o moich znajomych w ten sposób!

✓Serves her right. She spread false rumors about her colleagues and got fired. Ma za swoje. Rozpowszechniała fałszywe plotki o swoich współpracownikach i została zwolniona.

-> przetłumacz
✓Dobrze Ci tak. Nie powinieneś marnować pieniędzy.
Serves you right. You shouldn’t waste your money.

✓To zdecydowanie jego wina. Dobrze mu tak!
It’s definitely his fault. Serves him right!

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading