słownictwo maturalne rozszerzone – szkoła

Słownictwo maturalne, rozszerzone – lista słów i wyrażeń – rozdział “szkoła”:

all-round development
/ˌɑːlˈraʊnd dɪˈveləpmənt/
wszechstronny rozwój

excel at something
/ɪkˈsel ət ˈsʌmθɪŋ/
wyróżniać się

child prodigy
/tʃaɪld ˈprɑːdɪdʒi/
cudowne dziecko

distinguished student
/dɪˈstɪŋɡwɪʃt ˈstjuːdənt/
wybitny uczeń

submit an assignment
/səbˈmɪt ən əˈsaɪnmənt/
oddać pracę domową

catch up on schoolwork
nadrobić materiał z zajęć

catch up with classmates
dogonić uczniów z klasy

hall of residence BrE
/hɒːl əv ˈrezɪdəns/
akademik

dormitory (AmE)
/ˈdɔːrmətɔːri/
akademik

fall behind with schoolwork
mieć zaległości w nauce

jot something down
/dʒɑːt ˈsʌmθɪŋ daʊn/
zanotować coś

show up late
spóźnić się

solve an equation
/sɑːlv ən ɪˈkweɪʒən/
rozwiązać równanie

take in new information
przyswajać nowe informacje

write up an experiment
opisać doświadczenie

increase employability
/ɪnˈkriːs ɪmˌplɔɪəˈbɪləti/
zwiększać szansę na zatrudnienie

postgraduate course
/ˌpoʊstˈɡrædʒuət kɔːrs/
studia podyplomowe

pursue one’s goals
/pərˈsuː wʌns ɡoʊls/
dążyć do realizacji celów

set clear targets
wyznaczać jasne cele

burn the midnight oil
pracować do późna w nocy

you can’t teach an old dog new tricks
nie przesadza się starych drzew

draw a blank
/drɑː ə blæŋk/
mieć pusutkę w głowie

be out of one’s depth
czuć się zagubionym

have a lot of ground to cover
mieć sporo do zrobienia

know something inside out
znać cos na wylot

stick to one’s guns
obstawać przy swoim

school supplies
/skuːl səˈplɑɪz/
przybory szkolne

flunk an exam
/flʌŋk ən ɪɡˈzæm/
oblać egzamin (potocznie)

have a high grade-point average
mieć wysoką średnią ocen

graduate
/ˈɡrædʒuət/
absolwent

graduate with distinction
/ˈɡrædʒueɪt wɪð dɪˈstɪŋkʃən/
zdać z wyróżnieniem

musical aptitude
/ˈmjuːzɪkəl ‘æptɪtuːd/
zdolności muzyczne

copycat
/ˈkɑːpikæt/
osoba naśladująca innych

announce sth in assembly
/əˈnaʊns ˈsʌmθɪŋ ɪn əˈsembli/
ogłosić coś na apelu

take attendance
/teɪk əˈtendəns/
sprawdzać listę obecności

dread sth
/dred ˈsʌmθɪŋ/
obawiać się czegoś

eager-beaver
/ˈiːɡər ˈbiːvər/
osoba nadgorliwa

online register
/ˈɑːn.laɪn ˈredʒɪstər/
internetowy dziennik

fieldwork
/ˈfiːldwɜːrk/
prace badawcze w terenie

school fundraiser
/skuːl ˈfʌndˌreɪzər/
szkolna zbiórka charytatywna

school report
/skuːl rɪˈpɔːrt/
świadectwo szkolne

yearbook
/ˈjɪrbʊk/
kronika szkolna

outstanding grades
/aʊtˈstændɪŋ ɡreɪdz/
znakomite oceny

swot
/swɑːt/
kujon

cause disruption
/kɒːz dɪsˈrʌpʃən/
zakłócać porządek

crib sheet
/krɪb ˌʃiːt/
ściąga

drop out of college
rzucić studia

a dropout
/ˈdrɑːpaʊt/
osoba, która nie ukończyła studiów

expel somebody
/ɪkˈspel ˈsʌmˌbʌdi/
wydalić kogoś (ze szkoły)

extracurricular activities
/ˌekstrəkəˈrɪkjələr ækˈtɪvəti:z/
zajęcia pozalekcyjne

discuss set books
omawiać lektury

fall behind
mieć zaległości

lenient teacher
/ˈliːniənt ˈtiːtʃər/
pobłażliwy nauczyciel

fidget
/ˈfɪdʒɪt/
wiercić się

BrE
rack your brains

rack your brain (AmE)
/ræk jər breɪn/
łamać sobie głowę, główkować

tell sb off
skarcić kogoś

excellent command of something
/ˈeksələnt kəˈmænd əv ˈsʌmθɪŋ/
doskonała znajomość czegoś

afterschool club
/ˌæftərskuːl klʌb/
świetlica szkolna

compulsory subjects
/kəmˈpʌlsəri ˈsʌbdʒekts/
przedmioty obowiązkowe

follow the curriculum
/fɑːloʊ ðə kəˈrɪkjələm/
realizować program nauczania

deputy head
/ˈdepjəti hed/
wicedyrektor

enrol (BrE)
enroll on a course
/ɪnˈroʊl ɒn ə kɔːrs/
zapisać się na kurs

form teacher
wychowawca

mandatory education
/ˈmændətɔːri ˌedʒəˈkeɪʃən/
szkolnictwo obowiązkowe

nursery
/ˈnɜːrsəri/
żłobek

tertiary education
/ˈtɜːrʃeri ˌedʒəˈkeɪʃən/
szkolnictwo wyższe

apply to university
/əˈplaɪ tə ˌjuːnəˈvɜːsəti/
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet

admissions
/ədˈmɪʃənz/
nabór (na uniwersytecie)

dissertation
/ˌdɪsərˈteɪʃən/
praca dyplomowa

sabbatical leave
/səˈbætɪkəl liːv/
urlop naukowy

tuition
/tuˈɪʃən/
czesne

take a gap year
zrobić rok przerwy między szkołą a studiami

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading