spit it out! – idiom #46

spit it out! – wykrztuś to z siebie!

-> prezentacja
✓ Oh, come on, just spit it out. Who told you about this?
No dalej, weź wyduś to z siebie. Kto ci to powiedział?

✓ “Something really bad happened the other day. I think you should know it.” “Oh come on, spit it out!”
„Coś bardzo złego stało się ostatnio. Myślę, że powinieneś o tym wiedzieć.” „No dalej, wykrztuś to z siebie.”

✓ What did you tell him about me? Hurry up! Spit it out!
Co mu o mnie powiedziałeś? Prędko! Wyduś to z siebie!

✓ You know, if you got something on your mind, just spit it out.
Wiesz, jeśli przyszło ci coś do głowy, to wyrzuć to z siebie.

✓ You broke something again? No worries, just spit it out. We’ll handle it.
Znów coś popsułeś? Nie martw się, po prostu wyduś to z siebie. Zajmiemy się tym.

✓ If you have any comments or questions, just spit it out.
Jeśli macie jakieś komentarze lub pytania, po prostu wyrzućcie je z siebie.

-> przetłumacz
✓ Wyduś to z siebie – chcesz tam z nami jechać czy nie?
Just spit it out – do you want to go there with us or not?

 

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading