świat przyrody (2/2) – matura rozszerzona

Lista słów z odcinka znajduje się poniżej:

let sleeping dogs lie
nie wywołuj wilka z lasu

like a bull in a china shop
jak słoń w składzie porcelany

feel like a fish out of water
czuć się nieswojo

till the cows go home
w nieskończoność

estuary
/’estʃueri/
ujście rzeki (estuarium)

latitude
/ˈlætɪtuːd/
szerokość geograficzna

longitude
/ˈlɑːndʒɪtuːd/
długość geograficzna

prairie
/ˈpreri/
preria

rugged terrain
/ˈrʌɡɪd təˈreɪn/
nierówny teren

precipice
/ˈpresəpɪs/
przepaść, urwisko

the Bering Strait
/ðə ˌbeərɪŋ ˈstreɪt/
Cieśnina Beringa

swamp
/swɑːmp/
bagno

high tide
przypływ

low tide
odpływ

endemic species
/enˈdemɪk ˈspi:ʃiːz/
gatunek endemiczny (występujący na konkretnym obszarze)

oil refinery
/ɔɪl rɪˈfaɪnəri/
rafineria ropy naftowej

hydroelectric power plant
elektrownia wodna

disposable containers
pojemniki jednorazowe

fell trees
ścinać drzewa

fly-tipping
wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych

landfill site
składowisko odpadów

poaching
/poʊtʃɪŋ/
kłusownictwo

conservationist
/ˌkɑːnsəˈveɪʃənɪst/
ekolog

pose a major threat to the ecosystem
stanowić poważne zagrożenie dla ekosystemu

sewage treat‧ment
/’suːɪdʒ ˈtriːtmənt/
oczyszczanie ścieków

sewage works
/’suːɪdʒ wɜːrks/
oczyszczalania ścieków

conserve energy
oszczędzać energię

redress natural balance
/rɪˈdres ˈnætʃərəl ˈbæləns/
przywrócić naturalną równowagę

oil well fire
pożar szybu naftowego

chemical spillage
/ˈkemɪkəl ˈspɪlɪdʒ/
wyciek chemikaliów

on the brink of extinction
bliski wyginięcia

oil slick
plama ropy

calamity
/kəˈlæməti/
katastrofa, klęska

displace inhabitants
wysiedlać mieszkańców

dormant volcano
uśpiony wulkan

lunar phases
fazy księżyca

solar eclipse
zaćmienie słońca

manned spacecraft
załogowy statek kosmiczny

lunar rover
/ˈluːnər ˈroʊvər/
łazik księżycowy

space debris
/speɪs dəˈbriː/
kosmiczne śmieci

drought
/draʊt/
susza
draught /dræft/ – przeciąg

animals on the loose
zwierzęta na wolności

release into the wild
wypuścić na wolność

agile predator
/ˈædʒəl ˈpredətər/ AmE
/ˈædʒaɪl ˈpredətə/ BrE
zwinny drapieżnik

whiteout
/ˈwaɪtaʊt/
śnieżyca, zamieć

devastating scene
druzgocący widok

cavern
/ˈkævərn/
jaskinia

thriving population
rozwijająca się populacja

be in bloom/blossom
kwitnąć

clover/shamrock
/ˈkloʊvər/, /’ʃæmrɑːk/
koniczyna

coniferous trees
/kəˈnɪfərəs triːz/
drzewa iglaste

deciduous trees
/dɪˈsɪdʒuəs triːz/
drzewa liściaste

nettle
/ˈnetəl/
pokrzywa

reed
/riːd/
trzcina

shed leaves for winter
zrzucać liście na zimę

shrubs
/ʃrʌbz/
krzewy

wilt
/wɪlt/
więdnąć

dandelion
/ˈdændəlaɪən/
mlecz

lilac
/ˈlaɪlək/
bez

fern
paproć

heather
/’heðər/
wrzos

lily of the valley
konwalia

snowdrop
/ˈsnoʊdrɑːp/
przebiśnieg

pansy
/ˈpænzi/
bratek

carnation
/kɑːrˈneɪʃən/
goździk
*complexion /kəmˈplekʃən/ – karnacja

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading