get sth over and done with | idiom #61

get something over and done with – skończyć z czymś

-> prezentacja
✓She gets unpleasant tasks over and done with surprisingly fast.
Zaskakująco szybko kończy nieprzyjemne zadania.

✓I feel I need to talk to them and get it over and done with once and for all.
Czuję, że muszę z nimi porozmawiać i mieć to już za sobą raz na zawsze.

✓Basically, you just want to get the treatment over and done with and move on.
Zasadniczo, po prostu chcesz zakończyć leczenie i ruszyć dalej.

✓Let’s just do it now and get it over and done with.
Po prostu zróbmy to teraz i miejmy to już za sobą.

✓Stop thinking about that. It’s over and done with. It won’t come back.
Przestań o tym myśleć. Już jest po wszystkim. To nie wróci.

✓The big ice age was over and done with about 12,000 years ago.
Wielka epoka lodowcowa skończyła się około 12.000 lat temu.

✓Good job. Now it’s all over and done with and you don’t have to think about it anymore.
Dobra robota. Teraz już wszystko jest skończone i nie musisz o tym myśleć.

-> przetłumacz
✓Kiedy już to skończysz, odwiedzimy wodospad.
Once you get this over and done with, we’ll visit the waterfall.

✓Konflikt nie będzie zażegnany dopóki nie przeprosi.
The conflict won’t be over and done with until he apologizes.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading